Referat fra årsmøte 2015

Referat fra årsmøte 2015 finnes nå under referat menyen